sales@yunnantravelguide.com
About Us Contact Us
¡¡Home -> Tour -> Guizhou Tours  
Service Guide

Recommend information
Yunnan Guizhou Bullet Trai
Price from:US$1200
Sisters' Meal Festival Tou
Price from:US$2000
Lusheng Festival Tour - 6
Price from:US$1200
Miao¡¯s New Year Festival
Price from:US$1000
Guizhou Guangxi Tour - 10
Price from:US$2000
Guizhou Tour - 6 Days
Price from:US$1200
Gaungxi Guizhou Tour - 13
Price from:US$2600
China Travel Advisor
Email:
sales@yunnantravelguide.com
 
Tel:0086-18787625270
Travel Blog
 
China Tour Search
Where to visit:
 • Lijiang
 • Shangrila
 • Kunming
 • Dali
 • Jinghong
 • Yuanyang
 • Jianshui
 • Dongchuan
 • Tibet
 • Xi'an
 • Guilin
 • Beijing

Guizhou Travel Guide - Guizhou Tours - Guizhou Ethnic Tours

Guizhou Tours
Yunnan Guizhou Bullet Train Tour - 10 Days ¡¡¡¡View details
Take High speed train from Kunming to Kaili (Guizhou).Enter into the minority kingdom to meet the friendly and mysterious ethnic groups - Yi, Bai, Naxi, Miao and Dong minorities in Yunnan and Guizhou.
Price from:US$1200 

Sisters' Meal Festival Tour - 9 Days ¡¡¡¡View details
Sisters' Meal Festival Tour, Sisters' Meal Festival Travel,Sisters' Meal Festival Trip,Sisters' Meal Festival Travelling,Sisters' Meal Festival Sightseeing Tour, Sisters' Meal Festival Visiting Tour.
Price from:US$2000 

Lusheng Festival Tour - 6 Days ¡¡¡¡View details
Lusheng Festival Tour, Lusheng Festival Travel, Lusheng Festival Trip, Lusheng Festival Travelling, Lusheng Festival Visiting Tour, Lusheng Festival Sightseeing Tour, Lusheng Festival Adventure Journey, Lusheng Festival.
Price from:US$1200 

Miao¡¯s New Year Festival Tour - 5 Days ¡¡¡¡View details
Miao¡¯s New Year Festival Tour,Miao¡¯s New Year Festival Travel,Miao¡¯s New Year Festival Trip, Miao¡¯s New Year Festival Adventure Journey, Miao¡¯s New Year Festival Visiting, Miao¡¯s New Year Festival Tour Itinerary.
Price from:US$1000 

Guizhou Guangxi Tour - 10 Days ¡¡¡¡View details
Guizhou Guangxi Tour, Guizhou Guangxi Travel, Guizhou Guangxi Trip, Guizhou Guangxi Voyage, Guizhou Guangxi Adventure Journey, Guizhou Guangxi Sightseeing Tour, Guizhou Guangxi Ethnic Minority Group Discover Tour.
Price from:US$2000 

Guizhou Tour - 6 Days ¡¡¡¡View details
Guizhou Tour, Guizhou Travel, Guizhou Trip, Guizhou Voyage, Guizhou Travelling, Guizhou Adventure, Guizhou Tour itinerary, Guizhou Ethnic Tour, Guizhou Minority Tour, Guizhou Festival Tour, Guizhou Ehnic Village Visiting.
Price from:US$1200 

Gaungxi Guizhou Tour - 13 Days ¡¡¡¡View details
Gaungxi Guizhou Tour,Gaungxi Guizhou Travel,Gaungxi Guizhou Trip,Gaungxi Guizhou Voyage, Gaungxi Guizhou Tour Adventure,Gaungxi Guizhou Expedition, Gaungxi Guizhou Holiday Tour, Gaungxi Guizhou Discovery Tour.
Price from:US$2600 

Beijing Yunnan Guizhou Tour - 12 Days ¡¡¡¡View details
Beijing Yunnan Guizhou Tour,Beijing Yunnan Guizhou Travel,Beijing Yunnan Guizhou Trip,Beijing Southwest China Tour,Beijing Southwest China Travel,Beijing Southwest China Trip, Beijing Yunnan Guizhou Voyage.
Price from:US$2700 

Guizhou Miao Ethnic Villages Tour - 6 Days ¡¡¡¡View details
Guizhou Miao Ethnic Group Culture Tour,Guizhou Miao Ethnic Minority Trip, Guizhou Miao Village Exploration Tour, Guizhou Miao Ethnic Village Travel, Guizhou Miao People Custom Discovery Trip, Miao Ethnic Voyage.
Price from:US$1200 

Changsha Zhangjiajie Guiyang Anshun Kaili Tour - 9 Days ¡¡¡¡View details
Yuelu Mountain, Yuelu Academy,Tianmen Mountain,Tianmen Mountain,Zhangjiajie Grand Canyon,Qingyan Ancient Town,Huangguoshu Waterfall,Dragon Palace Cave, Tianlong Ancient Town.Xijiang Miao Village, Gejia Village.
Price from:US$2038 

Qingman Shiqiao Wanba Gejia Shidong Piantou Langde Xinqiao Zhaoxing Tang'an Shage Biasha Guizhou Ethnic Villages Tour - 8 Days ¡¡¡¡View details
Qingman Miao Village,Wanba Gejia Village,Shidong Piantou Miao Village,Langde Upper Village,Xinqiao Miao Village,Zhaoxing Dong Village,Tang'an Dong Village,Shage Dong Village,Biasha Miao Village,Last Gunman Tribe,Tunpu.
Price from:US$1800 

Guizhou Rape Flower Ethnic Minority Villages Photography Tour - 7 Days ¡¡¡¡View details
Guizhou Ethnic Minority Villages Photography Tour,Jichang Village, Ground Opera,Changjiao Buiyi Village,Langde Miao Village,Paika Miao Village,Gejia Minority Group,Shidong Miao Village,Qingman Miao Village.
Price from:US$1400 

Guizhou Miao's Lusheng Festival Guilin Tour - 8 Days ¡¡¡¡View details
Guiyang Miao's Lusheng Festival,Kaili Miao's Lusheng Festival,Rongjiang Miao's Lusheng Festival,Congjiang Miao's Lusheng Festival,Zhaoxing Miao's Lusheng Festival,Sanjiang Miao's Lusheng Festival,Guilin.
Price from:US$1600 

Guizhou Kaili Leishan Guizhou Miao New Year Festival Tour - 5 Daysv ¡¡¡¡View details
Guiyang Miao New Year Festival Tour,Kaili Miao New Year Festival Tour,Leishan Miao New Year Festival Tour,Southwest China Miao New Year Festival Tour,Guizhou Miao New Year Festival Tour,Qingdongnan Miao New Year
Price from:US$1000 

Guizhou Diversified Ethnic Tribes Tour - 6 Days ¡¡¡¡View details
Kaili Minority Highlights Tour,Leishan Minority Highlights Tour,Danzhai Minority Highlights Tour,Rongjiang Minority Highlights Tour,Liping Minority Highlights Tour,Zhaoxing Minority Highlights Tour,Congjiang Minority Highlights Tour.
Price from:US$1200 

Amazing Guizhou Landscape Colorful Ethnic Villages Tour - 5 Days ¡¡¡¡View details
Langde Miao Village Tour,Paika Miao Village Tour,Datang Short-Skirt Miao Village Tour,Wangba Gejia Village Tour,Zhouxi Qingman Miao Village Tour,Shiqiao Miao Village Tour,Huangguoshu Waterfall Tour,Guizhou Ethnic Tribe Tour
Price from:US$1000 

Kaili Wangba Gejia Village Qingman Miao Village Shiqiao Village Jidao Miao Village Paika Miao Village Datang Miao Village Guiyang Tour - 4 Days ¡¡¡¡View details
Kaili Miao Ethnic Minority Tour,Wangba Gejia Village Miao Ethnic Minority Tour,Qingman Village Miao Ethnic Minority Tour,Shiqiao Village Miao Ethnic Minority Tour,Datang Village Miao Ethnic Minority Tour.
Price from:US$800 

Guizhou Miao Dong Village Guilin Tour - 10 Days ¡¡¡¡View details
Guiyang Maio Dong Village Tour,Kaili Maio Dong Village Tour,Rongjiang Maio Dong Village Tour,Congjiang Maio Dong Village Tour,Zhaoxing Maio Dong Village Tour,Sanjiang Maio Dong Village Tour,Guilin Maio Dong Village Tour.
Price from:US$1900 

Guizhou Shidong Piantou Village Miao Sisters' Meal Festival Tour - 6 Days ¡¡¡¡View details
Guizhou Miao Sisters' Meal Festival Tour, Guizhou Miao Sisters' Rice Meal Festival Tour, Shidong Piantou Miao Village Guizhou Miao Sisters' Meal Festival Tour,Miao girls' Beauty Contest Tour,Sisters' Meal Festival Tour.
Price from:US$1100 

Southwestern China Ethnic Vilalges Tour - 7 Days ¡¡¡¡View details
Qingman Miao Village, Sanbao Dong Village, Yangweng Shui Village, Rongjiang Dali Dong Village, Dimen Dong Villiage, Zhaoxing Basha Miao Village, Zhaoxing Dong Village, Tang'an Dong Village ,Datang Short-Skirt Miao Village
Price from:US$1300 

Miao & Dong Ethnic Minority Village Guizhou Classic Tour - 6 Days ¡¡¡¡View details
Miao & Dong Ethnic Culture Tour,Guizhou Ethnic Classic Tour,Miao & Dong Ethnic Minority Village Tour, Miao Ethnic Group Tour, Dong Ethnic Group Tour, Guiyang Kaili Rongjiang Zhaoxing Ethnic Tour.
Price from:US$1100 

China Southwest Ethnic Group Tour - 14 Days ¡¡¡¡View details
Beijing Tour, Guiyang Ethnic Group Vilalge Tour,Kaili Ethnic Group Vilalge Tour,Rongjiang Ethnic Group Vilalge Tour,Zhaoxing Ethnic Group Vilalge Tour,Sanjiang Ethnic Group Vilalge Tour,Longsheng Tour,Guilin Tour,Shanghai Tour.
Price from:US$2800 

Guizhou Ethnic Minority Culture Expedition Tour - 7 Days ¡¡¡¡View details
Qingman Miao Village, Zhenyuan Old Town, Wuyang River, Hongfu Temple and Jiaxiu Pavilion,kaili Ethnic Tour,Zhenyuan Ethnic Tour,Shidong Ethnic Tour,Guiyang Ethnic Tour.
Price from:US$1300 

Hunan Zhangjiajie Fenghuang Guizhou Miao Ethnic Group Lusheng Festival Tour - 13 Days ¡¡¡¡View details
Hunan Tour,Zhangjiajie Wulingyuan Tour, Fenghuang Tour, Guizhou Ethnic Group Tour,Jingping Tour,Zhaoxing Tour,Congjiang Tour,Kaili Tour, Lusheng Festival tour,Pingba Tour, Liuzhiu Tour,Long horned Miao Ethnic Tour.
Price from:US$2200 

Guizhou Ethnic Group Discovery Tour - 6 Days ¡¡¡¡View details
Guizhou Ethnic Group Discovery Tour,Guizhou Minority Discovery Tour,Guizhou Miao Dong Ethnic Group Discovery Tour,Guiyang Kaili Rongjiang Zhaoxing Tour, Kaili Ethnic Group Tour, Zhaoxing Ethnic Group Tour.
Price from:US$900 

Guizhou Ethnic Minority Villages Expedition Tour - 5 Days ¡¡¡¡View details
Huangguoshu Waterfall Tour,Qingman Miao People Tour,Zhengyuan Tour, Anshun Tour, Guiyang Tour,Shidong Miao Ethnic Tour,Kaili Ethnic Group Tour,Guizhou Ethnic Minority Villages Tour, Anshun Zhenyuan Shidong Kaili Tour.
Price from:US$900 

Guizhou Ethnic Minority Villages Tour - 7 Days ¡¡¡¡View details
Guizhou Dazhai Village Tour,Yandi White Miao ethnic minority Village Tour, Maomaohe Village Tour, Long skirt Miao ethnic group Tour, Paika Village Tour,Datang Village Tour,Short Skirt Miao Ethnic Tour.
Price from:US$1300 

Guizhou Miao Ethnic Group Essentials Tour - 4 Days ¡¡¡¡View details
Guiyang Miao Ethnic Group, Kaili Miao Ethnic Group, Kaili Folk Museum, Qingman, Shiqiao Miao Village, Paika Miao Village, Gejia Miao Village,Guizhou Miao Ethnic Group Tour, Miao Ethnic Minority Tour, Miao People Village Tour.
Price from:US$800 

Guizhou Ethnic Group Highlights Tour - 5 Days ¡¡¡¡View details
Guizhou Ethnic Group Tour, Guizhou Ethnic Minority Tour, Guizhou Ethnic People Tour, Guizhou Ethnic Tour, Guizhou Minority Tour, Guizhou Minority Nationality Tour, Guizhou Tirbe Tour, Guizhou Ethnic Village Tour.
Price from:US$900 

GuiZhou Siyueba Festival Tour - 12 Days ¡¡¡¡View details
Siyueba Festival Tour,Guizhou Siyueba Festival Tour,Guizhou Ethnic Fetival,Guizhou Minority Festival, Miao Ethnic Festival, Miao People Festival,Miao Minority Festival, Miao Ethnic Minority Festival,Guizhou Minority Festival.
Price from:US$2400 


Email: sales@yunnantravelguide.com          Address:Rixin Road,Kunming City,Yunnan Province,China


Made By:D520